IPS-modellen

IPS-modellen ger individanpassat stöd att komma ut i arbetslivet. Arbetssättet är utvecklat för personer som drabbats av psykisk ohälsa och som därför har svårt att hitta ett lämpligt jobb. Arbetssättet grundar sig på att söka ett avlönat jobb på den vanliga arbetsmarknaden, utgående från personens vilja och styrkor.

IPS- modellens främsta skillnad mot traditionell rehabilitering är att träningen huvudsakligen sker ute på arbetsplatsen. I första hand sökes jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Utgångspunkten är individens intresse, önskemål och kompetens. Stödet är starkt individanpassat till klientens livssituation och önskemål. Stödet fortsätter så länge behov finns.

Läs mer om IPS-modellen

Vad betyder IPS?

Bokstäverna IPS kommer engelskans Individual Placement and Support. Arbetssättet är utvecklat i USA. På finska kallas IPS-modellen ” IPS – Sijoita ja Valmenna!” vilket på svenska betyder ungefär placera och träna.

Namnet framhäver att:

 • stödet baseras på personens behov och önskemål
 • arbetssökningen påbörjas i ett tidigt skede
 • stödet fokuserar på att hitta ett jobb och lyckas stanna kvar
 • arbetsträningen sker huvudsakligen på arbetsplatsen

Arbetsträningen sker i tätt samarbete med den psykiatriska vården och rehabiliteringen.

The IPS Employment Center

IPS-arbetstränaren:

 • kan stödja sin klient i alla skeden av processen då hen vill ut i arbetslivet
 • stödjer huvudsakligen på arbetsplatsen
 • samarbetar med arbetsgivaren
 • samarbetar med vården

Framgångsfaktorer:

 • Stödet är frivilligt och öppet för alla som vill och har som målsättning att komma ut i arbetslivet
 • Arbetsplatser sökes i första hand på den vanliga arbetsmarknaden
 • Arbetssökningen påbörjas samtidigt som arbetsträningen startar
 • Samma arbetstränare stödjer klienten i processens alla skeden, att söka, hitta, påbörja och hållas kvar i en anställning
 • Stödet är starkt individanpassat utifrån personens önskemål och kunnande
 • Stödet fortsätter så länge behov finns
 • Stöd och samarbete erbjudes också till arbetsgivaren
 • Samarbetet med vården är regelbundet

IPS-modellen bör tas mera utbrett i bruk

IPS-modellens goda effekter är välförankrade i internationell forskning. Trots detta har modellen inte tagits utbrett i bruk i Finland.

Forskning påvisar att IPS-modellen ger 2-3 gånger bättre resultat gällande återgång i arbete, än traditionell rehabilitering till arbetslivet. Kostnaderna är dock inte högre.

Vårt projekts mål är att ta i bruk IPS-modellen och skapa förutsättningar för arbetssättet inom våra organisationer. Vi strävar också till att sprida kunskapen till övriga organisationer.

Läs mer:

Individanpassat stöd till arbete

Individanpassat stöd ger bättre chans till arbete

Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning

IPS – Sijoita ja valmenna! -toimintamallin soveltamisen mahdollisuudet Suomessa

Selvitys sijoita ja valmenna mallin (IPS-mallin) tuloksista ja toimeenpanosta (pdf)

IPS-Näyttöön perustuva työllistyminen

The IPS Employment Center

Arbetsmarknaden är inte jämlik

Endast en bråkdel av personer som drabbats av allvarlig psykisk ohälsa kommer ut i arbetslivet. Nedsatt arbetsförmåga är endast en mycket begränsad förklaring till detta. Personer som drabbats av psykisk ohälsa har inte jämlika möjligheter att hitta ett arbete och få lön för det.

ETT GEMENSAMT PROJEKT I NYLAND

HUS Psykiatrins och  Nylands TE-byrås gemensamma projekt i Nyland är en del av ”THLs Utvecklingsprojektet IPS”.

Också Helsingfors stad har ett IPS-pilotprojekt. Utöver koordinering av de lokala IPS-projekten bedriver THL en omfattande forskning av IPS-modellens effekter och ibruktagande i finländsk kontext. Detta är del av verkställandet av den Nationella strategin för psykisk hälsa.

Vårt projekt finansieras av social- och hälsovårdsministeriet under åren 2021-2022. Vi samverkar med flera team inom HUS Psykiatrin i Nyland. Vi tar emot personer för arbetsträning från dessa.

Vi jobbar med två samarbetsmodeller:

IPS –arbetsträningen sker i aktivt samarbete med den specialiserade vården och sysslesättningstjänsterna så att:

 1. arbetstränarna är verksamma inom HUS Psykiatrins organisation
 2. arbetstränarna är verksamma inom Nylands TE-byrås organisation

HUS anställd Vad kan du göra för att hjälpa någon ut i arbetslivet?

HUS Psykiatrins och Nylands TE-byrås gemensamma projekt tar emot personer från de arbetsgrupper inom HUS Psykiatrin som vi samarbetar med. Aktivitets- eller arbetsförmåga behöver inte utredas eller kartläggas före remiss. Det räcker att personen själv vill ut i arbetslivet! Vi vet att ett arbete stödjer välbefinnande och främjar rehabiliteringen vid psykisk ohälsa.

Av dig önskar vi att du uppmuntrar de personer du träffar att söka sig till arbetslivet och tar kontakt med oss.

Projektet pågår till slutet av 2022. Målsättningen är att IPS-arbetssättet skall ha befäst sin ställning inom organisationerna och att vi kan bredda vår målgrupp.

Samarbetet med dig

Våra arbetstränare berättar gärna mera om IPS samt dess förutsättningar och möjligheter. Det är viktigt att alla parter har tillräckligt med information. Då är det tryggt att ingå ett samarbetsavtal och påbörja IPS-arbetsträning. Du får gärna ta kontakt med oss.

Jämlikhet och delaktighet

Vi vill uppnå jämlikhet i arbetslivet. Vi vill säkerställa att personer med olika förutsättningar får en jämlik ställning, jämlika villkor och jämlik delaktighet på arbetsmarknaden.