Det nyaste

2.12.2022
Om arbetsträningen inte går som på Strömsö? Ibland finner IPS-arbetstränaren lätt sin plats som stöd åt… Läs mera
8.11.2022
Arbete har varit det mest betydelsefulla stödet i min rehabilitering Jag levde ett rätt vanligt,… Läs mera
21.10.2022
Information om IPS-metoden även på samiska Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnar Institutet för hälsa och… Läs mera
7.10.2022
Möjligheternas projekt! Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnar Institutet för hälsa och välfärd (THL) studiebesök till… Läs mera
23.9.2022
Framtidens Job Center i Joensuu? Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnat Institutet för hälsa och välfärd… Läs mera
Blogg

Miljoner skäl till att integrera individanpassat stöd till arbete som en del av psykiatrisk rehabilitering

Föreställ dig att du insjuknar i en psykos. Utöver smärtan som sjukdomen för med sig, utöver lidandet och rädslan konstaterar du att du måste ge upp dina studier, dina mål som du satt upp för karriären och din levnadsstandard. Din framtid och din ekonomi är med 90% sannolikhet beroende av samhällets stöd. Du tjänar under din livscykel ca 270 000 €.

Förställ dig nu att du när du har insjuknat genast skulle få veta, att det inte är ett hinder att arbeta, när man har insjuknat i psykos. Du skulle få lämpligt stöd just för dig att hitta en meningsfull anställning på den öppna arbetsmarknaden. Redan bara genom att höra till den nedre fjärdedelen av löntagarna, skulle din inkomst under en livscykel kunna vara 720 000 €.

Regeringen har fastställt att främjande av sysselsättningen är ett centralt tillvägagångssätt för att stärka den offentliga ekonomin. Enligt Statens revisionsverks rapport (2020) stärker en sysselsatt person den offentliga ekonomin med ca 25 000 € per år. Schizofreni orsakar förutom mänskligt lidande därtill enorma årliga kostnader för samhället. I behandlingsrekommendationerna för schizofreni nämns, att både mänskligt lidande och sämhälleliga utgifter kan kontrolleras genom att stödja sysselsättning. Den psykiatriska vådens och rehabiliteringens ansvar i främjande av sysselsättningen åskådliggörs genom detta.

IPS-projektet är en del av de metoder som verkställer den Nationella strategin för psykisk hälsa . Strategin å sin sida är en del av Sanna Marins regeringsprogram. IPS-arbetsträning ger resultat och är en kostnadseffektiv verksamhetsmodell för stödd sysselsättning. Modellens effektivitet baserar sig på att arbetsträning integreras som en del av psykiatrisk vård och rehabilitering.

Via HUS Psykiatrins och Nylands TE-byrås gemensamma IPS-projekt har nu 105 personer sysselsatts. Om vi lyckas stötta dessa personer att också hållas kvar i arbetslivet, kan vårt projekt sett till Statens revisionsverks uträkningar, stärka den offentliga ekonomin med 2 miljoner euro.

IPS-arbetsträningen bör integreras som en del av den psykiatriska rehabiliteringen, eftersom dess nyttor är både mänskliga och nationalekonomiska. En lyckad integration av IPS-arbetsträning öppnar miljoners skäl för både individen och samhället.

IPS-arbetsträningen bär vara den nutida psykiatriska rehabiliteringen!

Tove Lassenius

Projektchef för IPS-projektet, Individanpassat stöd till arbete

Källor:

Raivio, H. & Appelqvist-Schmidlechner, K. (2020) IPS – Sijoita ja Valmenna! -kehittämishankeohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:12. (viitattu 25.05.2022) Saatavilla internetissä:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162215/STM_2020_12.pdf

Skitsofrenia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (viitattu 25.05.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020. Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset. K 21/2020 VP. (viitattu: 25.05.2022) Saatavilla internetissä:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_21+2020.pdf